Resultaten participatie Omgevingsvisie Hattem

Hattem - Hoe ziet Hattem er in 2040 uit? In de Omgevingsvisie staat op welke belangrijke onderwerpen Hattem zich de komende jaren gaan richten en in welke richting Hattem zich ontwikkelt. Over het Koersdocument voor de Omgevingsvisie ging de gemeente in maart in gesprek met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en collega-overheden.

De Omgevingsvisie is een toekomstvisie van, voor en met Hattem. Geen visie vanuit de gemeente, maar juist een visie waarbij de stad al een aantal jaren betrokken is, als belangrijke adviseur voor het college en de raad. Dit betekent dat zij al vanaf het begin participeren, bijvoorbeeld tijdens interactieve informatiesessies en met diverse (online) vragenlijsten. De verzamelde input is gebruikt voor het Koersdocument, dat de gemeente in maart aan de samenleving voorlegde. Vanwege corona was de participatie voornamelijk online. Zo’n 200 inwoners vulden de online vragenlijsten in op het nieuwe participatieplatform samenhattem.nl.

Het toekomstbeeld dat beschreven staat in het Koersdocument wordt in grote lijnen herkend. Twee opgaven springen er in het Koersdocument uit: woningbouw en duurzame energie. Opvallend was dat 76 procent van de inwoners die de enquête heeft ingevuld, wil dat alleen voor de eigen behoefte (circa 600 woningen) van Hattem gebouwd wordt. Door de grote regionale behoefte (de bouw van 25.000 tot 80.000 woningen) onderzoekt de gemeente in de Milieu-effectrapportage wat de gevolgen zijn als er meer dan 600 woningen worden gebouwd.

Duurzame energie: Met de bestaande techniek (zon, wind, warmtewinning) kan Hattem belangrijke stappen zetten richting een energieneutrale gemeente. De meningen over zonnevelden en windenergie zijn verdeeld in Hattem. In de Milieu-effectrapportage onderzoekt de gemeente nog een keer goed wat de mogelijkheden in Hattem zijn voor zonnevelden, windmolens en warmte.

De voorlopige uitkomsten van de participatie worden gedeeld met het college en de raad. De gemeenteraad kan op basis van de resultaten de richting aangeven voor de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie. 

Daarbij kijkt de gemeente naar alle geleverde input en neemt deze waar het kan mee. Op dit moment werkt de gemeente het Koersdocument uit tot een eerste ruwe versie van deze Omgevingsvisie. 

Die wordt in juni/juli ook weer besproken met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en collega-overheden. In de zomer zijn ook de resultaten van de milieuonderzoeken (MER) bekend. Die zijn belangrijk voor de onderbouwing van de keuzes in de Omgevingsvisie. Kort na de zomer (september/oktober) kunnen Hattemers een inspraakrectie geven op de Ontwerp-Omgevingsvisie en/of het MER. 

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de Omgevingsvisie nog deze raadsperiode kan vaststellen. 

Meer informatie over de Omgevingsvisie staat op www.hattem.nl/omgevingsvisie en op www.samenhattem.nl

Meer berichten