Foto: Jan Nitrauw

Nieuwe discussie over het Raadhuis Heerde

Heerde - Het college gaat onderzoeken of de totale huisvesting van zowel het bestuurlijke en het ambtelijk apparaat in het pand aan de Eperweg een optie is. Die toezegging deed wethoder Yasemin Cegerek bij de behandeling van de begroting 2019. Dit voorjaar moet er een voorstel naar de raad toekomen waarin zowel de renovatie van het Raadhuis als alternatieven aan de raad worden voorgelegd.

(door Jan Nitrauw)

De vorige gemeenteraad koos voor een tweedeling: het ambtelijke apparaat naar het voormalige pand van de Rabobank aan de Eperweg en handhaving van het bestuurlijke apparaat in het Raadhuis. Dat moet dan wel ingrijpend gerenoveerd worden om aan alle eisen te kunnen voldoen. Een eerder voorstel om tegelijk met een renovatie, het gemeentehuis uit te breiden, werd afgewezen vanwege te hoge kosten: 1,8 miljoen euro. Het voorstel voor heroverweging van de huisvesting kwam van D66/GL in een begrotingsvergadering waarin enkele opmerkelijke beslissingen waren te noteren. Zo werd de voorgestelde herinvoering van de hondenbelasting - verwachte opbrengst 60.000 euro - unaniem afgewezen. Het college moest ook een forse ingreep op de verhoging van de toeristenbelasting met 50% - opbrengst 90.000 euro - slikken. Die werd beperkt tot 10%. De ontbrekende gelden moeten aangevuld worden uit de opbrengst precariobelasting.

Een op initiatief van de PvdA en ondersteunt door CDA, CU/SGP en D66/GL over de woningbouw werd unaniem aangenomen. De motie verplicht het college tot sociale woningbouw in bouwprojecten van 25 tot 35 procent in inbreidings- en uitbreidingsprojecten. Het CDA kwam in die discussie met een 3 maal 100 woningenplan. De fractie wil de komende vier jaar driehonderd grondgebonden woningen realiseren voor starters en sociale huur, voor het middensegment en het duurdere segment. Daarvoor is dan wel uitbreiding van woningbouwlocaties nodig.

Zowel de VVD (1 miljoen euro) als D66/GL (500.000 euro) wilden extra bezuinigen om tegenvallers op te vangen. Maar volgens het college ligt er nog voor ruim een miljoen aan mogelijke maatregelen op de plank om hierin te voorzien. Maar het college wil het komende voorjaar eerst in gesprek met de bevolking en maatschappelijke organisaties om verdergaande maatregelen te bespreken. Wel nam het college een amendement van de raad over om voorafgaand aan dit participatietracject een communicatieplan op te stellen. De raad ging uiteindelijk ook akkoord met een taakstellende bezuiniging van 300.000 euro op de overheadkosten. En dat zal een hele operatie worden omdat Heerde 'een kleine en kwetsbare organisatie' heeft, aldus wethouder Yasemin Cegerek. Al met al is het de vraag of 'scherp aan de wind zeilen' voldoende is om Heerde een financieel gezond toekomstperspectief te geven al is er dan ook een sluitende begroting voor 2019.

Jan Nitrauw
Meer berichten