Met een druk bezochte dorpsavond werd in april 2011 de basis gelegd voor het huidige dorpsplan dat nu aan herziening toe is.
Met een druk bezochte dorpsavond werd in april 2011 de basis gelegd voor het huidige dorpsplan dat nu aan herziening toe is. (Foto: Jan Nitrauw )

Nieuw Dorpsplan voor Wapenveld

Wapenveld - De stichting Dorpsraad heeft met een toezegging van de gemeente Heerde de financiering rond voor het maken van een nieuw dorpsplan. Dat moet het document opvolgen dat in overleg met de bevolking in 2011 werd gemaakt. "Ook dit keer gaan we de inwoners op verschillende manier raadplegen om van hen te horen hoe zij de toekomst van Wapenveld zien", aldus voorzitter Johan Horst.

Wapenveld - Volgens de voorzitter van de Dorpsraad is een groot deel van de onderwerpen uit het eerste plan gerealiseerd. Als voorbeelden noemt hij de herinrichting van het centrum, de uitbreiding van het aanbod voor toeristen, de ontwikkelingen in diverse wijken, het terugdringen van leegstand en de uitbreiding van verblijfsrecreatie.

"Ook de pilot Hof van Cramer als gemeenschapsvoorziening is meer dan geslaagd. De verplaatsing daarvan naar het centrum met daarbij voorzieningen in de gezondheidszorg en wonen, zullen de leefbaarheid zeker ten goede komen. En door de komst van een bungalowpark Ennerveld zal ook het ondernemersklimaat verbeteren."

Het Dorpsplan werd in 2011 gemaakt op een moment dat Wapenveld nogal in mineur was. De Berghuizer Papierfabriek was gesloten, de komst van de hoogwatergeul werd gezien als een bedreiging en de Natuurbeschermingswet maakte volgens de Raad van State de bouw van bungalowpark Ennerveld onmogelijk.

De Stichting Recreatie Wapenveld nam in 2010 het initiatief voor een Wapenveld-conferentie. Daar werd uitgesproken dat het maken van een dorpsplan nodig was om de aanzet te geven om de neergaande spiraal te doorbreken.

Voor het nieuwe dorpsplan wordt het bureau Keizers/Visser ingeschakeld. Dat kan dankzij bijdragen van Triada, de vereniging Jan Nienhuis, de Rabobank en de gemeente Heerde. "Zo'n onderzoek moet onafhankelijk uitgevoerd worden en vandaar onze voorkeur voor een extern bureau. Keizers/Visser heeft ook een rapport over de kern Veessen gemaakt en die aanpak sprak ons erg aan", aldus Horst. Onderdeel van het onderzoek is het werken met zogeheten focusgroepen waarvoor inwoners en ondernemers uitgenodigd worden. Die moet leiden tot een analyse van de huidige situatie en de ambitie voor de toekomst.

De inspanningen moeten leiden tot het maken van een Gebiedsagenda voor tien jaar. "Wij hebben de onderzoekers al gevraagd om aandacht voor het sociale domein. Dit mede in verband met de verhuizing van de mfa Hof van Cramer naar het centrum. En gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, komt ook de vraag aan de orde wat inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners zelf kunnen betekenen voor de ontwikkeling van Wapenveld." De verwachting is dat het onderzoek na een half jaar en het nieuwe dorpsplan in het najaar gepresenteerd kan worden.

Jan Nitrauw
Meer berichten