Klimaatakkoord op agenda gemeente

Heerde - De gemeenten kunnen beleid gaan maken op de gevolgen van het klimaatakkoord dat in juni werd gesloten. De gemeenteraad van Heerde heeft al informatie ontvangen over de gevolgen van het akkoord voor de gemeente Heerde. Dat gaat pas over een begin omdat er nog veel onzekerheden bestaan.

(door Jan Nitrauw)

Landelijk is er gewerkt met vijf verschillende onderdelen, zogeheten sectortafels, bij het klimaat akkoord. De gemeente Heerde, waar wethouder Wolbert Meijer verantwoordelijk is voor dit onderdeel, volgt eveneens deze verdeling. Het eerste onderdeel gaat over de gebouwde omgeving. Afgesproken is dat in 2050 alle woningen en andere gebouwen van het aardgas af moeten zijn.

Maatregelen die nodig zijn zijn het isoleren en overgaan op duurzame warmte en elektriciteit. De gemeenten krijgen op dit onderdeel de opdracht om voor 31 december 2021 te beschikken over een transitievisie. Daarin moeten gemeenten per wijk aangeven wat alternatieve warmtebronnen zijn en ook moeten ze per wijk een uitvoeringsplan maken. Daarin staat dan aangegeven op welke dag en in welke straat de schop de grond in gaat. Het Rijk gaat de gemeenten ondersteunen om deze operatie uit te voeren.

Belangrijk voor woningeigenaren en verhuurders van woningen, is hoe het zit met de kosten. In het klimaatakkoord is afgesproken dat deze operatie woonlasten neutraal moet verlopen. Dat wil zeggen dat de besparing op de energierekening gelijk is aan de financieringslasten van de maatregelen die nodig zijn om de woning duurzaam te maken. Om dat mogelijk te maken gaat het Rijk verschillende leenfaciliteiten en subsidies inzetten. Onder andere wordt een 'warmtefonds' ingericht waar het Rijk jaarlijks 50 tot 80 miljoen euro voor beschikbaar stelt. Nieuw is ook de invoering van een 'gebouw gebonden fnanciering'. Daarbij wordt de lening aan de woning gekoppeld in plaats van aan de eigenaar. Zo worden de lasten gelijkmatiger verdeeld over de levensduur van de ingreep. Ook gaat het Rijk nog extra middelen inzetten om onrendabele onderdelen toch uit te voeren.

Er zal ook veel meer duurzame energie opgewekt moeten worden. Heerde werkt hiervoor samen met de Clean Tech Regio die als geheel een aanbod zal moeten doen om bij te dragen aan het halen van de landelijke doelstelling. In deze opdracht moeten ook wind- en zonne-energie een plek krijgen. Als het gaat om mobiliteit, is de taak van de gemeente om een voorbeeld te zijn voor de samenleving. Een duurzaam wagenpark en duurzaam reizen door medewerkers zijn de speerpunten. Andere taken zijn de plaatsing van zonnepanelen op staldaken en de opslag van CO2. Dat laatste door behoud en aanleg nieuw groen om zo bij te dragen aan het tegen gaan van de gevolgen van klimaatverandering.

Jan Nitrauw
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden